Piť či nepiť vodu z vodovodu?

pomocny-kohutik-espring-4862-300x300

Pred rokmi som k nim patrila aj ja. K ľuďom, ktorí v obchodoch vykladali pri pokladni ťažké fľaše vody a potom ich vláčili domov vo vlastných rukách. Dokonca som nemala ani auto, tak som sa s nimi trmácala pešo. Len aby som sa mohla doma napiť obyčajnej vody. Ani neviem prečo som to takto robila… Asi to bola reklama, ktorá mi nahovorila, že pitná voda pochádza z plastovej fľaše. A ja bez toho, aby som sa nad tým zamyslela som tento trend slepo nasledovala a robila čo mi káže doba.

Bola to dobrá voľba? Dnes som presvedčená, že nie! A prečo? Po niekoľkých rokoch pátrania som dospela k záveru, že piť našu slovenskú vodu z vodovodu je určite lepšia voľba ako kupovať si často krát tú istú vodu v plastových fľašiach. Má to tri dôvody: príroda, zdravie a peniaze! Povedzme si ale pár faktov o vode z vodovodu.

Kvalita vody na Slovensku

Na Slovensku sú pre účely pitnej vody využívané podzemné – 82,2% a povrchové vody – 17,8%. Najkvalitnejším zdrojom vody je podzemná voda.

Hoci Slovensko disponuje bohatými zásobami podzemných vôd, nevýhodou je ich nerovnomerné rozloženie s čím súvisí aj ich nedostupnosť v niektorých regiónoch. Napríklad v bratislavskom, trnavskom a nitrianskom kraji sú na zásobovanie pitnou vodou vďaka Žitnému ostrovu využívané iba podzemné zdroje. V ostatných krajoch sú využívané podzemné i povrchové zdroje vody.

Kvalitu pitnej vody na Slovensku sleduje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody a jej kontrolu stanovuje nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. Kvalita pitnej vody je hodnotená v nasledovných ukazovateľoch:

 • mikrobiologické a biologické ukazovatele (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky, Pseudomonas aruginosa, kultivované mikroorganizmi, bezfarebné bičíkovce, železité a mangánové baktérie, abiosestón a iné);
 • fyzikálne a chemické ukazovatele:
  • anorganické ukazovatele (arzén, dusičnany, dusitany, fluoridy, kadmium, kyanidy, nikel, olovo a iné),
  • organické ukazovatele (akrylamid, benzén, dichlórbenzény, celkový organický uhlík, pesticídy, polycykliské aromatické uhľovodíky, tetrachlórmetán, toulén, vinylchlorid a iné),
  • dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty (voľný chlór, brómdichlórmetán, chloroform, ozón a iné),
  • ukazovatele, ktoré môžu nepriamo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody (absorbancia, celkové rozpustené látky, farba, hliník, chemická spotreba kyslíka manganistanom, chloridy, pH, chuť, teplota, zákal, zinok, železo a iné),
  • látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca (horčík, vápnik, vápnik a horčík),
  • rádiologické ukazovatele (trícium, celkový úväzok efektívnej dávky z príjmu rádionuklidov za rok).

Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2 NV SR č. 354/2006 Z. z., pričom sa rozlišuje minimálny a úplný rozbor vody.

Minimálny rozbor je určený na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody. Minimálny rozbor pozostáva z vyšetrenia 28 ukazovateľov kvality pitnej vody. Vykonáva sa napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky.

Úplný rozbor pozostáva z vyšetrovania 82 ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 NV SR č. 354/2006 Z. z. a z rádiologických ukazovateľov podľa osobitného predpisu. Úplný rozbor sa vykonáva napr. pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky.

Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode v čase a priestore. Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50% miest nebolo trvalými miestami odberu.

Kto môže byť ohrozený

Aj napriek tomu, že slovenská voda je kvalitná a pravidelne kontrolovaná je pravda, že nie každý používa túto kvalitnú a kontrolovanú vodu a môže riskovať svoje zdravie. Jedná sa hlavne o individuálne zdroje vody, čiže voda z vlastných studní.

Verejné vodovody totiž zásobujú cca 86% obyvateľov Slovenska. Individuálne je zásobovaných asi 14% obyvateľov. Avšak 80 – 85% týchto vodných zdrojov nevyhovuje hygienickým požiadavkám. Najčastejšie ide o nadlimitné hodnoty indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa.

Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch je negatívne ovplyvňovaná zlým technickým stavom studní, ich nedostatočnou hĺbkou a nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké ohrozenie infekčnými chorobami je najmä v čase povodní, záplav a v prípade porúch kanalizácie.

Aby sme boli objektívni, musíme povedať, že nástrahy číhajú aj u vody z verejného vodovodu. Tá je síce kontrolovaná a jej kvalita je garantovaná ale len po vstup vody do vnútorných vodovodných rozvodov, ktorých dobrý stav si musíme ustrážiť sami. Keď sú naše vnútorné rozvody vody staré, zanedbané, znečistené má to samozrejme dopad aj na kvalitu vody, ktorá ňou prechádza.

Sporný chlór?

Propagátori balených vôd a predajcovia filtrov radi argumentujú aj tým, že chlór vo vode je problém. Áno je pravda, že voda sa chlóruje, je to kvôli zabezpečeniu zdravotnej spôsobilosti a dezinfekcie. Pri tejto dezinfekcii   sa odstraňujú choroboplodné   zárodky   vo   vode   predtým,   ako   sa   dostanú   do   rozvodnej   siete.

Najčastejšou formou dezinfekcie na Slovensku je chlórovanie, ktoré sa uskutočňuje buď chlórom v jeho elementárnej forme (plyn) alebo jeho zlúčeninami (chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlórdioxid). Okrem chemických metód sa používa aj fyzikálna dezinfekcia – najčastejšie je to UV žiarenie.

Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečuje, že „zdravotné rizika spojené s vedľajšími účinkami chlórovania sú extrémne nízke v porovnaní s rizikami spojenými s nedostatočnou dezinfekciou vody.“

Ja si doma vodu filtrujem jednoduchým uhlíkovým filtrom na chlór. Keďže používam vodu z verejného vodovodu, ktorá je kontrolovaná ďalšie filtrovanie vody (napr. reverznou osmózou) považujem za zbytočné. Prehnané filtrovanie vody ju zbaví všetkých minerálov, čo tiež nie je vyhovujúce.

Chlóru vo vode sa môžete jednoducho zbaviť aj tým, že ju pred použitím necháte pár hodín postáť a chlór vyprchá. Takto som to robila napr. v práci, kde som si vodu nefiltrovala.

Pozor na filtre a demineralizáciu vody

Podľa odborníkov mnohé zariadenia na „doupravovanie“ zbavujú pitnú vodu potrebných minerálnych látok, čím ju znehodnocujú. Pitie demineralizovanej vody vedie k poruchám metabolizmu vápnika či sodíka, k odvápneniu kostí a zvýšenému riziku úmrtnosti na kardiovaskulárne choroby. Preto podľa odborníkov nie je montovanie filtrov na princípoch reverznej osmózy, nanofiltrácie, deionizácie a destilácie vhodné ako konečný stupeň úpravy pitnej vody v domácnosti.

Tieto zariadenia môžu nájsť uplatnenie pri úprave vody z individuálnych zdrojov, keď voda nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody. Ale pri každej aplikácii takéhoto zariadenia je potrebné poznať kvalitu vody a až na základe výsledkov jej rozborov navrhnúť vhodné zariadenie, ktoré dokáže účinne odstraňovať danú kontamináciu a súčasne nemení minerálne zloženie vody. Nevyhnutnou podmienkou je aj správna obsluha a údržba takéhoto zariadenia.

Dobrý dôvod prečo piť vodu z vodovodu

Tým dobrým dôvodom sú samozrejme peniaze… Treba si uvedomiť, že balená voda na našom trhu nie je kvôli nášmu zdraviu, ako to v reklamách deklarujú jej výrobcovia ale kvôli ich zisku. Pozrime sa preto na konkrétne čísla:

voda_setrenie_3

Ako vidíte už tá najnižšia suma, ktorú môžete pitím vody z vodovodu ušetriť je zaujímavá a môžete si za ňu dopriať úžasný víkend v prírode napríklad v jednom z krásnych hotelov, o ktorých sa dočítate v tomto článku.

A navyše už nikdy viac nebudete musieť utekať do obchodu, aby ste si z neho vo vlastných rukách priniesli ťažké balenie vody v plastových fľašiach. Doma ich nebudete musieť skladovať a budete mať oveľa viac priestoru pre seba. Starosti s vyhadzovaním plastových fliaš do stále preplnených zberných nádob na plastový odpad nebudete už vôbec riešiť!

A ako je to naznačené v zelenej a červenej bublinke….nielenže ušetríte, ale pomôžete aj prírode pretože ju odľahčíte od obrovského množstva plastového odpadu, ktorý predtým bolo treba vyrobiť za spotrebovania ďalšieho obrovského množstva zdrojov ako aj prepraviť k zákazníkom. Ale o tom je už ďalší článok: Tajný a dlhý život plastovej fľaše

Ako bezpečne piť vodu z vodovodu?

Existujú určité pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať aj pri pití a používaní vody z vodovodu, ako napríklad:

Pravidlá pre konzumáciu vody:

 • Pred pitím vody, hlavne ráno, po návrate z práce, alebo z víkendu, nechávajte vodu po dobu 30 sekúnd odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete je čerstvá. Takto odpustenú vodu môžete použiť napríklad na polievanie kvetov a nemusíte ju „vylievať“.
 • Na konzumáciu vody, či už na pitie alebo varenie používajte výlučne studenú vodu. Vodu z teplého kohútika používajte len na umývanie. Hoci sa vyrába z pitnej vody a norma ju definuje ako zdravotne vyhovujúcu, nie je určená na pitie ani na varenie. Nepodlieha totiž pravidelným kontrolám a je náchylnejšia na výskyt baktérií.

Pravidlá pre skladovanie vody:

 • Ak chcete vodu uskladňovať, tak len v chladničke a pravidelne vymieňajte aj ľad do nápojov.
 • Na uskladnenie používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín.
 • Uskladnenú vodu chráňte pred prachom a zápachom – voda totiž dokáže absorbovať výpary zo vzduchu.
 • Vodu uskladňujte bez prístupu vzduchu a svetla, na čo používajte uzatvárateľné fľaše zo skla alebo nerezovej ocele a nevystavujte ich slnku.

Takže prečo používať vodu z vodovodu?

 • je kvalitná a čerstvá – ideálna na každodenné pitie,
 • nezaťažuje prírodu odpadom a dopravou,
 • je omnoho lacnejšia ako balená voda,
 • je jednou z najkontrolovanejších potravín,
 • je okamžite dostupná v akomkoľvek množstve,
 • nemusíme sa zaťažovať jej nosením z obchodu.

Extra tip

Ak máte akékoľvek pochybnosti o kvalite vašej vody môžete si ju nechať skontrolovať v akreditovanom laboratóriu. Rozbory vody vykonávajú špeciálne laboratóriá Štátneho zdravotného ústavu alebo podniky vodární a kanalizácií v každom okresnom meste.

Každoročne pri príležitosti Dňa vody, ktorý je 22. marca si môžete nechať urobiť rozbor vody v niektorých laboratóriách ZADARMO, alebo za výrazne zvýhodnené ceny!

A ešte jeden tip navyše: Používajte sedliacky rozum. Pite vodu z rôznych zdrojov nie len jeden druh. Dajte si vodu z vodovodu, niekedy si ju môžete aj prefiltrovať a občas si doprajte aj minerálku – najlepšie priamo v nejakých kúpeľoch. A nezabúdajte, že všetkého veľa škodí. Tak na zdravie!

Lucia Koukolová
Ukazujem ľudom cestu k modernému EKO životnému štýlu, ktorý je jednoduchý a príjemný a vďaka ktorému si budete aj vy užívať pevnejšie zdravie, plnšiu peňaženku a skvelý pocit, že robíte veľké veci pre našu krásnu planétu.

Napísala som pre vás dva e-Booky na eko tému - 5+1 krokov k EKO životnému štýlu a Zero waste, v ktorých nájdete jednoduché tipy nielen pre začiatočníkov.

A keďže cestovanie považujem za tú najlepšiu vec, ktorá sa dá kúpiť za peniaze, jeden cestovateľský príbeh som spísala do e-Booku s názvom Poďte so mnou do Dubaja.

Eko aj travel články sa striedajú na mojom blogu Lovely Planet a inšpiráciu z nich môžete načerpať aj vy.

Pripojte sa k eko nadšencom aj na Facebooku a dajte like facebook stránke Lovely Planet.

Viac o mne si môžete prečítať tu>>>
Komentáre