VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

blogu Lovely Planet - Lucia Koukolova - www.lovelyplanet.sk.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi Lovely Planet - Lucia Koukolova - www.lovelyplanet.sk a zákazníkmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim dohodnuté inak.
 
 
DEFINÍCIA POJMOV
Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
 
predávajúci - Lovely Planet - Lucia Koukolová, Popradská 64/J, 040 11 Košice.

kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu
tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke
služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, inžinierskej, technickej podpory a servisné práce.
pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 18:00 hod.
 
 
OBJEDNÁVKA
Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho uvedené v obchodnom systéme za použitia objednávkového formulára. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne prípadne faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky nevyhnutné náklady, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s vybavovaním objednávky.

Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, najneskôr však do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

Predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 7 dní. V tejto lehote má kupujúci právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a bez poplatku. Lehota pre odstúpenie/stornovanie začína bežať nasledujúci deň po doručení predmetu kúpy.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je nutné odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom).
Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

 

Pokiaľ kupujúci nesplní tieto podmienky môže stornovať objednávku iba po zaplatení nevyhnutných nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s vybavovaním objednávky (napríklad poštovné, balné). Objednávku je možné stornovať prostredníctvom písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo osobne. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo osobne.
Kupujúci má právo do dvoch pracovných dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované a tovar nebol pre kupujúceho objednaný, ak je to pre vybavenie objednávky potrebné. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade. Predávajúci a kupujúci majú právo  odstúpiť od zmluvy, ak príde k závažnému porušeniu záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za závažné porušenie sa považuje také porušenie, pri ktorého existencii v čase uzatvárania zmluvy, by druhá zmluvná strana nemala záujem na jej uzatvorení.
 
Ak sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku a zásielka bola takisto na diaľku preberaná, je kupujúci fyzická osoba spotrebiteľ oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom vrátane kompletného príslušenstva do sídla predávajúceho. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie list o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaný kupujúcim. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:
 

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je poskytovanie služieb a s ich plnením sa začalo pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia alebo uzatvorenia zmluvy

b) predmetom zmluvy je dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po tomto termíne má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej peňažnej čiastky.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY
Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 
Pred prevzatím tovaru:
- Prevodom / vklad na účet
 
Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho po dobu 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 30 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je 30 dní od dňa vystavenia. Kupujúci sa zaväzuje za každý začatý deň omeškania platby po termíne splatnosti faktúry zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z fakturovanej čiastky. Predávajúci si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný tovar.
 
CENY
Ceny uvedené v obchodnom systéme platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Spoločnosť VPJ Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia.
 
ODBER A DODÁVKA TOVARU
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Odber tovaru sa uskutočňuje spôsobom dohodnutým v objednávke, prípadne podľa dohody jedným z nasledujúcich spôsobov:

- osobne
- pošta

Cena prepravy tovaru

- pri platbe za tovar vopred, formou zálohovej faktúry - cena prepravy 3,50 €

Možný osobný odber v Košiciach a Snine

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.). Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.
Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 
ZÁRUKA A SERVIS
Tip: informácie o zadaní reklamácie nájdete na stránke  Reklamačný poriadok.

Záručná doba pri nových výrobkoch je minimálne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom.  Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcej z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch a službách predávajúceho.
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.