REKLAMAČNÝ PORIADOK

Pred poslaním akejkoľvek reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol a zaslať ho na e-mailovú adresu lucia.koukolova@gmail.com.
Pomôžete tým nie len nám ale hlavne sebe.

Vyhradzujeme si právo reklamáciu bez reklamačného protokolu neprijať.

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu:

     Reklamačný protokol

UPOZORNENIE! Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lovelyplanet.sk, spoločnosť VPJ Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo vybavovať len reklamácie produktov predaných touto spoločnosťou.

 

PRÍJEM REKLAMÁCIÍ - balíky posielajte VÝLUČNE POŠTOU na vlastné náklady, ako poistený balík, 1. trieda. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. Adresa pre prijímanie reklamácií:

Internetový obchod www.lovelyplanet.sk 

VPJ Slovakia s.r.o.
Komenského 2658/8
069 01 Snina

O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom protokole, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje).

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK pri nákupe v elektronickom obchode www.lovelyplanet.sk

  1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

    a. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").
    b. "Predávajúci" je obchodná spoločnosť VPJ Slovakia s.r.o., Komenského 2658/8, 069 01 Snina, IČO 46699180, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 26148/P. "Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

  2. Reklamačné podmienky

    - Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

    - VPJ Slovakia s.r.o.zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. VPJ Slovakia s.r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

- Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

- Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

- Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

- Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). VPJ Slovakia s.r.o. je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

- Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. 

- V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť VPJ Slovakia s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. 

- Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní. 

- Ak VPJ Slovakia s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto VPJ Slovakia s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. 

Reklamačný poriadok (RP) upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim (zákazník) na tovar dodávaný predávajúcim (VPJ Slovakia s.r.o.)

1. Reklamácie chybného tovaru

1.1 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.

1.2 Predávajúci prijme k reklamácii len tovar zakúpený priamo od predávajúceho kupujúcim.

1.3 Ak pre daného výrobcu, alebo daný produkt je zverejnené servisné stredisko, kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku. Zoznam servisných stredísk pre jednotlivých výrobcov nájdete tu.

1.4 Tovar poslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:

    * nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia
    * musí byť poslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave)
    * tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom, ak nie je uvedené inak
    * niektoré produkty si vyžadujú špecifický postup pri reklamácií u našich dodávateľov a preto nás prosím neváhajte kedykoľvek kontaktovať

Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

1.5 Kupujúci doručí predávajúcemu chybný tovar na vlastné náklady vrátane príslušenstva, pokiaľ nie je stanovené inak. Ku každému kusu chybného tovaru musí byť priložený sprievodný list reklamačný formulár k chybnému tovaru.

2. Odstránenie chýb tovaru v rámci záruky

2.1. V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha predávajúcemu.

2.2. Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

3. Osobné prevzatie tovaru

3.1. Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom odbere v obchodnej kancelárii predávajúceho, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s výdajkou vr. sériových čísiel a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi výdajkou a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.

4. Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave

4.1. Príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať Zápis o škode. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.

4.2. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu mailom na lucia.koukolova@gmail.com.